Czynniki sprzyjające rozwojowi województwa łódzkiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Nyk, Mariusz
Ferdzyn, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Najbliższe lata będą bardzo ważne dla Łodzi. Rozplanowane, systematyczne i skoordynowane działanie w całym województwie jest niezbędne dla podniesienia rangi regionu, warunków życia społeczności, lokalizacji i wreszcie dla przyszłych inwestorów. Polityka terminowa z jasnymi celami to baris działania. To miara zdolności do reagowania na zmiany sytuacji gospodarczej Polski i świata. Zachód należy traktować priorytetowo, hamując otyłość rozwojową. Jest to konieczne ze względu na zmiany gospodarcze i społeczne w regionie importowanym do kraju, a także do Europy.
The next few years is going to be very importent for city of Lodz. Plauned, systemetic and coordinated acting in the whole procince is nesesary for upgreding the rating of region, socilties condition of living, lokalisation and finally for meling investers to come. Lang term policy with clear targets is the baris of acting. This is a quatantee of ability to reaction for changment of Poland’s and werld’s economic situation. Hareover as a priority should be treated caucelling development obstedes. This is necessery for maling region importend fpr country and also Europe accarding to economic and society changemts.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 217-231