Digital technological platforms – an opportunity or a threat to quality work?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Ostoj, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Digital technological platforms that facilitate the provision of many services are a relatively new development in the economy, especially in the labour market. As they are becoming increasingly prevalent, the characteristics of this business model are gradually revealed. The model creates many novel ways to make goods available and generate income, but it also translates into a new quality of work. In the discussion of the labour market segment operating based on technological platforms, the world literature tends to employ the concepts of the gig economy and cybertariat, which are unequivocally negative in their connotations. The paper discusses the relationship between technological innovations and work. It aims to determine the characteristics of work carried out through digital technological platforms in the cross-section of the major dimensions of quality work. The paper presents the verification of the research hypothesis assuming that the business model adopted by digital technological platforms threatens the standards of quality work. The analysis uses the methodology designed by the author and employs the criteria developed by the European Anti-Poverty Network, constituting the quintessence of the contemporary approach to the issue in the European Union. Its main conclusion is that the gig economy segment is highly heterogeneous, which makes it difficult to assess and discuss the problems arising in this segment and their solutions. In consequence, it requires a clarification through adequate classifications and identification of problem groups. However, the research results reveal that a significant part of the gig economy generates very low quality work.
Cyfrowe platformy technologiczne pośredniczące w świadczeniu wielu usług są relatywnie nowym zjawiskiem w gospodarce, szczególnie na rynku pracy. Wraz z poszerzaniem się zakresu ich wykorzystania, stopniowo ujawniają się właściwości tego modelu biznesowego. Tworzy on wiele nieznanych wcześniej możliwości dostępu do dóbr i osiągania dochodów, ale kształtuje też nową jakość pracy. W opisach segmentu rynku pracy rozwijającego się w oparciu o platformy technologiczne w światowej literaturze przedmiotu coraz częściej pojawiają się pojęcia gospodarki fuch (gig economy) i cybertariatu, czyli kategorie o zdecydowanie negatywnym wydźwięku. Artykuł odnosi się do relacji pomiędzy innowacjami technologicznymi a światem pracy. Jego celem jest diagnoza cech pracy realizowanej za pośrednictwem cyfrowych platform technologicznych w przekroju głównych wymiarów jakości pracy. W artykule, przy wykorzystaniu autorskiej metody, poddano weryfikacji hipotezę badawczą stanowiącą, że model biznesowy realizowany przez cyfrowe platformy technologiczne zagraża standardom jakości pracy. Do analizy jakości pracy zastosowano kryteria wypracowane przez European Anti-Poverty Network, stanowiące kwintesencję współczesnego podejścia do tego problemu w Unii Europejskiej. Badanie prowadzi do wniosku, że segment gig economy jest dalece niejednorodny, co utrudnia ocenę i dyskusję nad rodzącymi się problemami i ich rozwiązaniami. Wymaga zatem doprecyzowania za pomocą odpowiednich klasyfikacji i wyodrębnienia grup problemowych. Wyniki badań wskazują jednak na to, że znaczna część gig economy generuje pracę bardzo niskiej jakości.
Opis
Słowa kluczowe
gig economy , cybertariat , work , gig economy , cybertariat , praca
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 63(3)/2020, s. 246–257