Nierówności interpersonalne z punktu widzenia neuropsychologii i polityki społecznej w dobie gospodarki opartej o wiedzę

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Przesmycka-Kamińska, Joanna
Kamiński, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano interdyscyplinarne podejście do kwestii występujących w społeczeństwach nierówności w oparciu o próbę rozszerzenia definicji podstawowych w warunkach GOW pojęć - wiedzy, kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego. Przyjęcie perspektywy Interdyscyplinarnego Opisu Osoby zaczerpniętego z Psychologii Osobowej i Środowiskowej, umożliwiło zwrócenie uwagi na wagę uwarunkowań biologicznych, opisywanych przez neuropsychologię, oraz wpływ środowiska międzyludzkiego (więzi międzyludzkich) dla rozwoju człowieka, dla kształtowania się jego Rozumienia Własnego życia, utożsamianego przez autorów z mądrością życiową i warunkującego sposób wykorzystania posiadanej wiedzy i tym samym wywierającego znaczący wpływ na poziom kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. Uwzględnienie biologicznych uwarunkowań życia ludzkiego pociąga za sobą konieczność szerszego spojrzenia na kwestię nierówności przez polityków społecznych. Wykorzystując pochodzące od Sena pojęcie „funkcjonowań”, autorzy opowiadają się za uwzględnieniem w diagnozach i programach polityki społecznej jak najszerszej różnorodności dróg życiowych i czynników warunkujących jakość życia, a nie tylko kryterium dochodowego. Uznają również za priorytet polityki społecznej, aby w warunkach GOW zapewnić członkom społeczeństw rzeczywisty dostęp do edukacji.
The subject of the article is an interdisciplinary approach to social inequalities based on an attempt to broaden definitions of knowledge, human capital and social capital. Making use of Interdisciplinary Description of the Person based on Personal and Environmental Psychology, the authors put emphasis on the role of biological factors (described by neuropsychology) and interpersonal ties in the development of human being and his or her Own Life Understanding (life wisdom), which condition the way person use his or her knowledge and the level of human capital and social capital. If biological factors are concerned, social politicians’ view on the problem of inequalities should be broadened. Using Sen’s term “functionings”, the authors claim that social policy agendas should not be based mainly on the income criteria, but take into consideration various ways of life and different factors influencing quality of life. In the knowledgebased economy real access to education should be a priority.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 128-143