Evolution of the right of coalition. International standards versus Polish law

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kowalczyk, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The right of coalition, understood as a second-generation human right, is related to equality, and is one of the manifestations of the freedom of association. The latter is recognised among the first-generation human rights, or those which do not originate from positive law but from the fact of belonging to the species of homo sapiens. The role of the state with respect to freedoms is to guarantee and secure them, while implementation of equality rights requires a legal framework and financial outlays. The current publication presents the evolution of the right to establish trade unions, as stipulated by Polish law, starting from the post-war period and ending with the latest changes which came in force on 1 January 2019; these are shown in the context of international regulations.
Prawo koalicji, rozumiane jako prawo człowieka drugiej generacji, czyli prawo równościowe, jest jednym z przejawów wolności zrzeszania się. Ta ostatnia jest zaliczana do praw człowieka pierwszej generacji, których źródłem nie jest prawo stanowione, a sama przynależność do gatunku homo sapiens. Rolą państwa w odniesieniu do praw wolnościowych jest ich poręczanie i zabezpieczanie, w przeciwieństwie do praw równościowych, do których zagwarantowania konieczne są ramy prawne i nakłady finansowe. W niniejszej publikacji autorka przedstawia ewolucję prawa koalicji związków zawodowych w prawie polskim, począwszy od okresu powojennego aż po ostatnie zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., na tle regulacji międzynarodowych.
Opis
Słowa kluczowe
the right of coalition , trade unions , Polish law , international regulations , prawo koalicji , związki zawodowe , prawo polskie , regulacje międzynarodowe
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 93–105