The role of local self-government in stimulating urban development in the context of the construction of age-friendly cities and the concept of Silver Economy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kubejko-Polańska, Ewa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The ageing urban population in Poland is becoming a common phenomenon, although it takes a different pace in different regions. Therefore, it seems necessary to introduce in urban policy new strategic solutions for the so-called age-friendly cities, which in turn creates a number of oppor¬tunities to use the widely understood potential of older people, that is the concept of the Silver Economy. This paper attempts to identify areas of strategic intervention in the context of adapting cities to the phenomenon of the ageing population. This was done through the analysis of diagnostic and projection parts of all current development strategies developed for at least poviat towns in Podkar¬packie Voivodship. The aim of the study was also to verify whether and to what extent local autho¬rities of individual cities make concrete arrangements regarding the direct elimination or reduction of the negative effects of the ageing population, and the use of the potential of the Silver Economy. The analysis made it possible to identify areas of strategic actions in individual cities and showed a clear picture of the situation in poviat towns and cities with powiat rights generally tre¬ated as a specific level of local planning. In the strategies of urban development the efforts of local authorities towards new strategic solutions for the so-called age-friendly cities are visible. However, there are areas that require additional investment and strategic thinking. Cities should be prepared to perceive the ageing process and the increasing number of seniors as a development opportunity, and this should be done in a comprehensive way, and adequately to the pace of changes.
Starzenie się ludności miast w Polsce staje się zjawiskiem powszechnym, choć w różnych regio¬nach przybiera inne tempo. Konieczne zatem wydaje się wprowadzanie do polityki miejskiej nowych strategicznych rozwiązań dla tzw. miast przyjaznych starzeniu (Age-friendly Cities), co z kolei stwa¬rza wiele możliwości wykorzystania szeroko rozumianego potencjału osób starszych, czyli koncepcji srebrnej gospodarki (silver economy). W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę określenia obszarów interwencji strategicznych w kontekście przystosowania miast do zjawiska starzenia się mieszkańców. Dokonano tego poprzez analizę części diagnostycznych oraz projekcyjnych wszystkich aktualnych strategii rozwoju, opra-cowanych dla miast co najmniej powiatowych w województwie podkarpackim. Celem przeprowa¬dzonego badania była również weryfikacja, czy i w jakim stopniu władze lokalne poszczególnych miast podejmują konkretne ustalenia, dotyczące bezpośredniej eliminacji lub zmniejszenia nega¬tywnych skutków starzenia się społeczeństwa oraz wykorzystania potencjału srebrnej gospodarki. Przeprowadzona analiza umożliwiła określenie obszarów strategicznych działań w poszcze¬gólnych miastach oraz nakreśliła czytelny obraz sytuacji w miastach powiatowych i miastach na prawach powiatów traktowanych ogólnie, jako konkretny poziom planowania lokalnego. W strate¬giach rozwoju miast widać inicjatywy władz lokalnych na rzecz wdrażania nowych rozwiązań dla tzw. miast przyjaznych starzeniu. Istnieją jednak obszary, które wymagają doinwestowania i strate¬gicznego myślenia. Należy odpowiednio, czyli kompleksowo i adekwatnie do tempa zachodzących zmian, przygotować miasta do postrzegania procesu starzenia się i wzrostu liczby seniorów jako szansy rozwojowej.
Opis
Słowa kluczowe
urban policy , urban development , Silver Economy , ageing population , Age-friendly cities and Communities , polityka miejska , rozwój miast , srebrna gospodarka , starzenie się społeczeństwa , miasta i gminy przyjazne starzeniu
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 216–227