Rzecz o metaforze kulinarnej w relacjach meczów siatkar- skich – szkic problemu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Kochmańska, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowań badawczych w niniejszym tekście uczyniono metafory kulinarne, które wpisane zostały w komentarze ekspertów i dziennikarzy w trakcie relacji meczów siatkarskiej Plus Ligi na antenie stacji Polsat Sport. Analizę formalną wybranych struktur, którą uzupełniono krótką charakterystyką dyskursu sport–media oraz nakreśleniem specyfiki relacji obrazu i słowa w wybranych transmisjach, przeprowadzono w nurcie badań kognitywnych z zastosowaniem teorii poznania proponowanej przez George’a Lakoffa i Marka Johnsona. Wykorzystano też szerszą perspektywę ujęcia problemu – zakotwiczoną w semiotyce analizę dyskursu. W rezultacie wyodrębniono funkcje, jakie pełni analizowany typ językowej kreacji i interpretacji w komentarzu sportowym, akcentując, że są zarówno pochodnymi celów nadawcy medialnego, jak i uwarunkowaniem konwencji w obrębie analizowanego gatunku medialnego.
The subject of the research in this work is culinary metaphors that shape the comments by the experts and journalists during the coverage of Plus League volleyball matches on the Polsat Sport channel. Formal analysis of selected structures supplemented by a short description of the sport-media discourse and an outline of the specifics of the correlation between image and word in selected broadcasts was conducted in the framework of cognitive research using the theory of cognition proposed by George Lakoff and Mark Johnson. A wider perspective of the problem is also presented – a discourse analysis anchored in semiotics. As a result, the functions that the analysed type of linguistic creation and interpretation perform in the sport commentary have been specified emphasizing that they are both derived from the goals of the media broadcaster and the conditioning of the conventions within the analysed media genre.
Opis
Słowa kluczowe
lingwistyczna analiza dyskursu , kognitywizm , metafora kulinarna , culinary metaphor , volleyball match report , sport-media discourse , linguistic discourse analysis , cognitivism
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 98-111