Przykład aktywnego nauczania na przedmiocie „Filozofia przyrody” - projekt PASO („Pytaj – Aktywnie Szukaj Odpowiedzi”)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kostecka, Joanna
Mazur-Pączka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W publikacji zaprezentowano autorski projekt PASO, wprowadzony do przedmiotu „Filozofia przyrody” dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim. Projekt ma aktywizować do zadawania trudnych pytań i poszukiwania odpowiedzi w zakresie kierunków rozwoju cywilizacji oraz relacji człowiek – człowiek oraz człowiek – środowisko. Opracowanie prezentuje jego cel, etapy realizacji oraz metody ewaluacji.
The paper presents PASO, an original project introduced to the course of "Philosophy of Nature" for students of Renewable Energy and Waste Management at the University of Rzeszów. The project is to activate students to ask tough questions and seek answers regarding directions of the development of civilization and the relationship of man - man and man - nature. The paper presents its goal, strategies of implementation and evaluation methods.
Opis
Słowa kluczowe
aktywne nauczanie , projekt PASO , active education , PASO project
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 75–82