Autoedukacja wobec globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Truszkowska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Każda istota, niezależnie od ich woli, jest wspławiana w procesy globalizacji. Procesy te dotyczą między innymi ich tożsamości, kultury (lokalnej i zewnętrznej), dostępu do informacji lub mobilności. Do pewnego stopnia istota sama może wpływać na to, jak bardzo fakty te będą decydować o ich funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jednym z czynników upraszczających ruch w zglobalizowanego świata jest samokształcenie. Szybkość i rozszerzenie zmian sprawiają, że niemożliwe jest przewidzenie dzisiaj wszystkich wyników i niemożliwych do przewidzenia w przyszłości przekształceń. Dlatego wydaje się słuszne, że tylko istoty twórcze i aktywne, które przechodzą proces samokształcenia, będą w stanie nie tylko dostosować się, ale również to, co jest ważniejsze, aby stworzyć własną rzeczywistość. Będą one w stanie uzyskać informacje, przetworzyć je i skutecznie wykorzystać. Samokształcenie nie jest najlepszym i jedynym sposobem na zrealizowanie negatywnych skutków globalizacji, a także na posiadanie zdolności do korzystania z pozytywnych. It tylko stwarza możliwości, sprawia, że ludzie są bardziej aktywni i stymuluje do twórczych działań.
Each being, independently of their willingness, is entangled in globalization processes. The processes concern among others their identity, culture (local and external), access to information or mobility. To some extend, the being themselves can influence how much these facts will determine their functioning in society. One of the factors simplifying movement in globalized world is self-education. Speed as well as extend of the changes make it impossible to predict today all results and directions of future transformation. That is why it seems to be right that just the creative and active beings who undergo self-education process, will be able not only to adjust but what is more important to create their own reality. They will be able to attain information, transform it and effectively exploit. Self-education is not the best and only way to redeem negative results of globalization, as well as to possess the ability to use the positive ones. It only creates possibilities, makes people be more active and stimulates to creative actions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 449-455