Idea sprawiedliwości naprawczej w mediacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Urbańska, Magda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Sprawiedliwość naprawcza to idea, w centrum której stawiane jest naprawienie krzywdy i zadośćuczynienie. Nie skupia się na karze. Jej istotą jest włączenie wszystkich osób doświadczonych przestępstwem, zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy, a także społeczności lokalnej, w proces rozwiązania problemów powstałych w wyniku przestępstwa oraz naprawienia szkody i cierpienia będących jego skutkiem. Sprawiedliwość naprawcza przede wszystkim dopuszcza do głosu osoby pokrzywdzone oraz umożliwia sprawcy dobrowolne przyjęcie odpowiedzialności za własne działanie. Bazuje na wspólnym ustaleniu, na drodze dialogu i negocjacji, satysfakcjonującego zadośćuczynienia. Jedną z form sprawiedliwości naprawczej są mediacje pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą, którzy przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora mogą w sposób ugodowy rozwiązać spory powstałe w wyniku przestępstwa.
Restorative justice is an idea which centres around repairing the harms and compensation. It is not focused on punishment. Its essence is to engage everyone affected by the crime, both the victim, and the offender, as well as the local community in the process of solving the problems arising out of the crime and repairing the damage and suffering which are resulting from it. Most of all, restorative justice allows the victims to speak as well as it makes it possible for the offender to take responsibility for their own actions voluntarily. It is based on determining the satisfactory compensation jointly, through dialogue and negotiations. One of the forms of restorative justice is mediation between the victim and the offender who, with the assistance of an impartial and neutral mediator, may amicably resolve any disputes resulting from the crime.
Opis
Słowa kluczowe
sprawiedliwość naprawcza , mediacje pokrzywdzony–sprawca , restorative justice , victim-offender mediation
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 79–84