Gotowość studentów specjalności nauczycielskich do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy zawodowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Winiarczyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowoczesne technologie bezpowrotnie zaistniały dziś jako komponent świata realnego, tym samym nakreślając cyfrową modernizację szkoły dążącą do synergii technologii i edukacji. Niezaprzeczalne zatem stało się wyposażenie studentów-przyszłych nauczycieli w wiedzę i umiejętności umożliwiające im podejmowanie w przyszłej pracy zawodowej innowacyjnych działań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedmiotem zainteresowania uczyniono samooceny studentów kierunku nauczycielskiego odnoszące się do ich przygotowania w zakresie stosowania narzędzi TIK w swoim warsztacie pracy.
Modern technologies have irrevocably existed today as a component of the real world, thus outlining the digital modernization of the school striving for synergy of technology and education. It has become undeniable to equip the students-future teachers with knowledge and skills enabling them to take innovative activities in their future professional work with the use of information and communication technologies. The subject of interest was the self-assessment of the teaching faculty students regarding their preparation for the use of ICT tools at their work.
Opis
Słowa kluczowe
technologie informacyjno-komunikacyjne , gotowość zawodowa , student , szkoła , information and communication technologies , professional readiness , school
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 203–208