Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Jabłoński, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozstrzygnięć różnych teorii i koncepcji rozwoju ekonomicznego w zakresie odrabiania dystansu rozwojowego przez kraje na pozycji goniących. W celu usystematyzowania poglądów na temat konwergencji, teorie, koncepcje i modele rozwoju ekonomicznego uporządkowano w ramach dwóch grup. Pierwszą grupę stanowią rozważania ekonomistów włączających się w główny nurt ekonomii. Drugą natomiast tworzą poglądy, które wykraczają poza paradygmaty keynesowski, neoklasyczny, czyli charakterystyczne dla teorii ortodoksyjnych.
The aim of the paper is to present the main findings of theories and concepts of economic development about the convergence by the catching-up countries. In regards to systematize the conclusions of various theories and concepts upon the convergence, they were ordered into two groups. First consists of theories of main stream economics. The second includes the developing, which exceeds the Keynesian, neoclassical paradigm, so typical for orthodox economic theories.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 151-166