Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Limański, Andrzej
Drabik, Ireneusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka kategorii powiązań sieciowych przedsiębiorstw w kontekście funkcjonowania rynków zaawansowanych technologii. Branże związane z tego rodzaju technologiami należą współcześnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się w gospodarce światowej. Dynamika zmian i efekty prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynkach zaawansowanych technologii wpływają na polepszanie wyników działalności gospodarczej w pozostałych branżach gospodarki. Wśród cech przedsiębiorstw zaawansowanych technologii wymienia się wykorzystanie kompleksowej technologii produkcji, intensywne działania w obszarze badań i rozwoju, wysoki poziom innowacyjności, a także szybką dyfuzję innowacji technologicznych. Ponadto wymienić trzeba wysokie kwalifikacje pracowników, konieczność ponoszenia dużych nakładów finansowych oraz związany z tym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw nowoczesnych technologii charakteryzują się dużą intensywnością współpracy naukowo-technologicznej, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i w wymiarze międzynarodowym. W związku z powyższym rośnie znaczenie kooperacji i powiązań sieciowych, które z jednej strony są szansą rozwojową na rynkach szybko zmieniających się zaawansowanych technologii, ale z drugiej mogą być źródłem zagrożeń i ryzyka dla bezproblemowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nowadays, high-tech technologies are one of the most dynamically developing types of business in the worldwide economy. The dynamics of occurring changes, as well as effects of research and development undertakings taking place in high-tech business ventures exert a positive influence upon performance taking place in other branches of economy. Enterprises utilizing sophisticated technologies are characterized by complex production technologies, massive investments in research and development, high level of innovativeness, rapid diffusion of technological novelties, high qualifications of employed workers, as well as the necessity to incur significant expenditures with concomitant increase in the investment risk. The functioning of businesses utilizing new technologies are characterized by a considerable intensity of science and technological cooperation taking place within national economies and global markets. Hence, one may observe an increase in the significance of cooperation and networking, which is, on the one hand, an opportunity and competitive advantage on high-tech markets and, on the other hand, a source of threats and risks to the functioning of a given enterprise.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie przedsiębiorstwem , technologia , sieć biznesowa , management , technology , business network
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 49–60