Republika kooperatywna jako forma demokracji uczestniczącej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Cwynar, Katarzyna M.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka, wskazując na założenia demokracji uczestniczącej, podkreśla znaczenie oddolnych inicjatyw społecznych w kształtowaniu społeczeństwa demokratycznego. Są one przejawem kultury demokratycznej społeczeństwa. Warunki te spełnia koncepcja republiki kooperatywnej, sformułowana przez filozofa polskiego Edwarda Abramowskiego, żyjącego na przełomie XIX i XX w. Jako projekt postępu społeczno-politycznego założenia republiki kooperatywnej są nadal aktualne.
The author, pointing to the assumptions of participatory democracy, emphasises the importance of grassroots social initiatives in the formation of a democratic society. They are a symptom of the democratic culture of society. These conditions are fulfilled by the concept of a cooperative republic, formulated by the Polish philosopher Edward Abramowski, who lived at the turn of the 19th and 20th centuries. As a project of socio-political progress, the principles of the cooperative republic are still relevant.
Opis
Słowa kluczowe
kooperatyzm , demokracja , kultura demokratyczna , społeczeństwo obywatelskie , cooperatism , democracy , democratic culture , civil society
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(19)/2021, s. 54–70