Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion zmiennym polem magnetycznym na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019-04-03
Autorzy
Romankiewicz, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Badania nad wpływem przedsiewnej stymulacji nasion grochu siewnego zmiennym polem magnetycznym, przeprowadzono w latach 2012-2014 w oparciu o dwa doświadczenia laboratoryjne oraz doświadczenie polowe zlokalizowane w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale koło Rzeszowa. Czynnikami doświadczenia były: I) przedsiewna stymulacja nasion - nasiona niestymulowane (kontrola), stymulacja nasion zmiennym polem magnetycznym (35 mT, 50 Hz, 30 s), II) odmiana grochu siewnego - Batuta, Bohun, Cysterski, Lasso, Medal i Tarchalska. W warunkach laboratoryjnych wykazano, że przedsiewna stymulacja nasion zmiennym polem magnetycznym powoduje istotne zwiększenie parametrów kiełkowania nasion oraz cech morfologicznych siewek. W warunkach polowych wpływ przedsiewnej stymulacji nasion na przebieg wegetacji roślin ujawnia się jedynie w fazie kiełkowania i wschodów roślin, a efekty tego zabiegu zależą od przebiegu warunków pogodowych. Przyspieszenie wschodów roślin (o 1-2 dni) w wyniku stymulacji magnetycznej nasion jest widoczne w warunkach niedoboru opadów. Po biostymulacji nasion uzyskano większą obsadę roślin po wschodach na jednostce powierzchni, która utrzymała się do końca wegetacji roślin, ponadto obserwowano istotne zwiększenie: fizjologicznych cech plonotwórczych, cech morfologicznych roślin w fazie BBCH 14-15 i przed zbiorem, plonu nasion i wydajności białka ogółem, w porównaniu do obiektów kontrolnych. Stymulacja nasion zmiennym polem magnetycznym powoduje zmniejszenie zawartości włókna surowego, a zwiększenie kumulacji P i Fe w nasionach stanowiących plon roślin.
Studies on the effect of pre-sowing pea seed stimulation with variable magnetic field was conducted in years 20122014 based on two laboratory experiments and a field experiment located in Subcarpathian Agricultural Advisory Centre in Boguchwala near Rzeszow. The experiment factors included: I) pre-sowing seed stimulation - nonstimulated seeds (control), stimulation of seeds with variable magnetic field (35 mT, 50 Hz, 30 s), II) pea cultivar - Batuta, Bohun, Cysterski, Lasso, Medal, Tarchalska. The laboratory research showed that pre-sowing seed magnetic stimulation causes a significantly higher germination parameters of seeds and morphological characteristics of seedlings. In field conditions, the effect of pre-sowing seed stimulation on the course of growing season of plants is revealed only in germination phase and plant emergence, the effects of this treatment depend on the course of weather conditions. Acceleration of the plant emergence (by 1-2 days) resulting from pre-sowing seed stimulation is particularly visible in periods of precipitation shortage. After the seed biostimulation, higher plant density after emergence was obtained per area unit, which maintained until the end of vegetation, moreover, was found significant increase in: physiological characteristics of plants, morphological characteristics of plants in the BBCH 14-15 phase and before harvest, total seed and protein yield, as compared to control objects. The pre-sowing seed stimulation with variable magnetic field causes a significant reduction of crude fibre content and higher P and Fe accumulation in seeds yielded from the plants.
Opis
Promotor: dr hab. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR, 132 s.
Słowa kluczowe
groch siewny , stymulacja magnetyczna nasion , kiełkowanie nasion , rozwój roślin , plonowanie , pea , magnetic stimulation of seeds , seed germination , plant development , yielding
Cytowanie