Twórczość literacka i krytyczna Anieli Gruszeckiej

Abstrakt
Aniela Gruszecka to pisarka, której twórczość obfituje w wiele nieodkrytych dotychczas powieści. Cechą charakterystyczną jej pisarstwa jest łączenie zróżnicowanej tematyki i skupienie się na szczegółowej analizie przeżyć wewnętrznych tworzonych przez nią bohaterów. W twórczości Gruszeckiej odnaleźć można powieść psychologiczną, powieści historyczne, beletrystykę dziecięcą i artykuły krytyczne o literaturze dla dzieci i młodzieży. Pisarstw Anieli Gruszeckiej jest dopiero odkrywane, o czym świadczą coraz liczniej pojawiające się artykuły dotyczące najbardziej znanej powieści Przygoda w nieznanym kraju. Gruszecka ma jednak o wiele więcej do zaoferowania czytelnikom. Uwagę zwraca duże zróżnicowanie poruszanych przez nią tematów i motywów, które pisarka umiejętnie łączy w spójną całość. Wśród nich dominują trzy główne tematy: historia, język i dziecko. Zainteresowanie Gruszeckiej tymi tematami widoczne jest w każdym jej utworze.
Aniela Gruszecka is a writer whose works include many novels that have not yet been discovered. A characteristic feature of her writing consists in combining diverse subjects and focusing on a detailed analysis of the internal experiences of the heroes created by her. Among Gruszecka's works one can find a psychological novel, historical novels, children's fiction, and critical articles concerning literature for children and the youth. The writings of Aniela Gruszecka are just being discovered, as evidenced by the increasingly numerous articles concerning the most famous novel Przygoda w nieznanym kraju (Adventure in an unknown country). However, Gruszecka has much more to offer readers. Attention is drawn to the great diversity of discussed topics and themes which the writer skilfully combines into a coherent whole. Three main themes dominate among them: history, language, and child. Gruszecka's interest in these themes is evident in each of her works.
Opis
Promotor: dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR - 192 s.
Słowa kluczowe
pisarka , artystka , powieści , historia , dziecko , writer , artist , novels , history , child
Cytowanie