Kanały dostępu przedsiębiorstw do konsumentów w gospodarce elektronicznej na rynku zintegrowanej przestrzeni europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Miciuła, Ireneusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza najważniejszych trendów społeczno-ekonomicznych, które zachodzą w ramach kanałów dostępu przedsiębiorstw do konsumentów w wirtualnej przestrzeni wśród państw Unii Europejskiej. Trendy napędzające rozwój wirtualnej przestrzeni w znacznym stopniu decydują o rozwoju społecznym i ekonomicznym przez modernizację tradycyjnych form działalności. Metodologia badawcza opiera się o analizę statystyczną oraz o przesłanki i wnioskowanie. Artykuł przedstawia stan i perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej przez pryzmat nowych trendów w zachowaniach konsumentów i przedsiębiorstw. Ukazano prawidłowości w zachowaniach konsumentów w wirtualnej przestrzeni, które implikują społeczne i praktyczne zmiany w zarządzaniu organizacjami. Specyfika rynku technologii informacyjnych powoduje szerokie interakcje między zachowaniami konsumentów a działaniami przedsiębiorstw.
The purpose of this article is to analyze the major socio-economic trends that occur at the interface between consumers and businesses in the virtual space of the European Union countries. Trends driving the development of the virtual space to a large extent, define social and economic development through the modernization of traditional activities. The research methodology is based on statistical analysis, evidence and inference. The article shows the status and prospects of development of electronic commerce through the prism of the new trends in the behavior of consumers and businesses. It shows patterns of consumer behavior in the virtual space, which implies social and practical changes in the management of organizations. The specificity of the information technology market creates extensive interactions between consumer behavior and actions of companies.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarka elektroniczna , zachowania konsumentów , zarządzanie przedsiębiorstwem , electronic economy , consumer behavior , company management
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 33-42