Tematyka i język współczesnych felietonów na przykładzie zbioru „Więcej niż możesz zjeść. Felietony parakulinarne” Doroty Masłowskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Paszek, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Materiał badawczy stanowi wydawany w „Zwierciadle” (w latach 2011–2013) zbiór felietonów Doroty Masłowskiej pt. „Więcej niż możesz zjeść. Felietony parakulinarne”. Celem pracy jest próba pokazania, że felietony prezentują dzisiejszą rzeczywistość jako pełną różnorodnych smaków, zapachów, faktur i barw, indywidualną podróż autorsko-czytelniczą. Autorka artykułu stara się udowodnić, że Masłowska poprzez precyzyjnie dobrane słowa i stylizację językową zbliżoną do gawędy sugestywnie, z charakterystyczną dla siebie ironią i sarkazmem ukazuje niesłuszność pewnych stanowisk i powszechnie przyjętych prawd. Smak i kulinarne preferencje stanowią w felietonach jedynie pretekst do głębszych socjologicznych rozważań, których celem jest odczarowanie statecznego rozumienia rzeczywistości na rzecz dostrzeżenia innego świata, nielinearnego, wielopłaszczyznowego i wieloelementowego, który czytelnik może kształtować wedle własnego upodobania.
The research material is a collection of articles by Dorota Masłowska, published in the „Zwierciadło” (in 2011–2013), More than you can eat (Paraculinary Columns). The aim of the work is to try to show that the columns present today’s reality as an individual journey full of various tastes, smells, textures and colors. The author of the article tries to prove that Masłowska, through carefully selected words and a linguistic stylization similar to a talk, suggestively, with characteristic irony and sarcasm, shows the wrongness of certain positions and commonly accepted truths. The taste and culinary preferences in the columns are only a pretext for deeper, sociological considerations, the aim of which is to disenchant the stable understanding of reality in favor of noticing a different world, non-linear, multifaceted and multi-element, which the reader can shape according to his own „self”.
Opis
Artykuł stanowi przykład naukowego debiutu. Powstał w związku z badaniami prowadzonymi na temat współczesnego felietonu (praca licencjacka napisana pod opieką naukową dr hab. Alicji Jakubowskiej-Ożóg, prof. UR, obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2018 roku).
Słowa kluczowe
felieton , interdyscyplinarność , hybrydowość , literackość , sarkazm , negatywny obraz współczesności , Dorota Masłowska , column , interdisciplinarity , hybridity , literary , sarcasm , negative image of the present day
Cytowanie
red. Jolanta Kowal, Magdalena Patro-Kucab, Paulina Podolska, W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy (1), s. 241–256