Gospodarowanie odpadami a różnorodność biologiczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Krempa, Mariola
Miazga, Natalia
Garczyńska, Mariola
Pączka, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Choć po wejściu w życie zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, pomiędzy rokiem 2012 a 2016, zanotowano około 200% wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie, nadal duża masa odpadów deponowana jest na składowiskach lub nielegalnych dzikich wysypiskach. Są zagrożeniem dla różnorodności biologicznej w ekosystemach. Szczególnie niebezpieczne wydają się być pod tym względem odpady opakowaniowe po napojach: plastikowe i szklane butelki, aluminiowe puszki itp. Tego rodzaju odpady nie tylko obniżają wartość estetyczną krajobrazu, ale jak wykazują liczni autorzy, stanowią również poważne zagrożenie dla bezkręgowców oraz małych kręgowców. Przeprowadzone badanie ankietowe analizowało wiedzę respondentów ankiety on line, na temat wybranych aspektów gospodarki odpadami i świadomości zagrożeń różnorodności biologicznej ze strony odpadów.
Although after the entry into force of changes in the municipal waste management system, between 2012 and 2016, there was an approximately 200% increase in the amount of separately collected waste, still a large mass of waste are deposited in landfills or illegal wild landfills. They are a threat to biodiversity in ecosystems. Especially dangerous appear to be in this respect beverage packaging waste: plastic and glass bottles, aluminum cans, etc. This type of waste does not only reduce the aesthetic value of the landscape, but as numerous authors show, it poses a threat to invertebrates and small vertebrates. The survey analyzed the knowledge of on-line survey respondents on selected aspects of waste management and awareness of biodiversity threats from waste.
Opis
Słowa kluczowe
odpady , różnorodność biologiczna , ankieta , waste , biodiversity , survey
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 47–54