Funkcjonowanie instytucji a wzrost gospodarczy – wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Lęcznar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Szeroko rozumiane otoczenie instytucjonalne współokreśla możliwości rozwojowe współczesnych społeczeństw, wpływając istotnie na tempo wzrostu gospodarczego: „dobre” otoczenie stymuluje wzrost, „wadliwe” spowalniago. Oznaką słabości systemu instytucjonalnego są m.in. zachowania korupcyjne. Jak wykazały przeprowadzone badania poprzez wpływ na: poziom inwestycji, efektywność alokacji zasobów (materialnych i niematerialnych), sprawność rynkowego mechanizmu konkurencji, edukację, politykę handlową korupcja przyczynia się do spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, a także do wzrostu poziomu ubóstwa i nierówności dochodów.
Widely understandable institutional environment specifies developmental possibilities of present societies and greatly affects the speed of economic growth: “good” surrounding stimulates growth, “defective” slows it down. The signs of weakness of the institutional system among other things are corrupt behaviours. By the influence on: investment level, efficiency of resource allocation (material and immaterial), efficiency of market rivalry mechanism, corruption contributes to slowing down the tempo of economic growth and also to increase the level of poverty and earnings inequality.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 315-329