Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Księżyk, Marianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu wychodzi się z założenia, że realizację zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju krajów Wspólnoty, drogą budowy konkurencyjnej i opartej na wiedzy gospodarki rynkowej, istotnie utrudnia brak odpowiedniego systemu podatkowego. Mając to na uwadze, w opracowaniu uzasadnia się tezę, że jest niezbędne wdrożenie w krajach UE optymalnego systemu podatkowego, przez który rozumie się zbiór podatków maksymalizujący dobrobyt społeczeństwa. Uzasadniając tę tezę, w opracowaniu przedstawia się założenia metodyki ustalania podstawowych składników tego systemu, jakimi są: podatki od dochodów przedsiębiorstw i dochodów osób fizycznych, podatek VAT i podatek od kapitału, funkcje tych podatków oraz założenia dotyczące stawek podatkowych.
The study starts with the assumption that realizing sustainable and integrated development of European Union countries, through the building of a competitive and knowledge-based market economy, is significantly hindered by the lack of an appropriate tax system. With this in mind, the study supports the thesis that it is necessary to implement an optimal tax system in the EU, defined as a collection of taxes which maximize the welfare of society. To support this thesis, the study presents the principles of a methodology for determining the basic components of this system, they are: taxes on corporate and personal income, VAT and capital tax, the functions of these taxes and guidelines on tax rates.
Opis
Słowa kluczowe
system podatkowy , Unia Europejska , zrównoważony rozwój , tax system , European Union , sustainable development
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 46(2)/2016, s. 123-134