Wdrażanie koncepcji Mission Command w warunkach polskich – problemy pojęciowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Milczanowski, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zasadniczych problemów z określeniem istoty oraz samego pojęcia "Mission Command" w warunkach polskich. Problemy te pojawiają się już na poziomie tłumaczenia słów, którymi określa się tę koncepcję, a także wynikających z tego nieporozumień i chaosu znaczeniowego. Określenie "Mission Command" jest stosowane do koncepcji dowodzenia w wojsku, ale jednocześnie wynika ze zmian w systemie podejmowania decyzji także w środowiskach cywilnych, na poziomie politycznym i innych. Koncepcja ta jest wprowadzana od co najmniej 20 lat na gruncie polskim, ale do 2018 roku nie miało to ram formalnych, pozostając jedynie w wersji obiegowej i deklaratywnej. Przez ten czas albo nie przebiło się do świadomości na wielu szczeblach dowodzenia, albo obrosło nieporozumieniami i wieloznacznościami. Wynika to jednak nie tylko ze specyfiki samego wojska, ale jest zasadniczą kwestią.
The purpose of the article is to analyze the fundamental problems in defining the essence and the very concept of Mission Command in Polish conditions. These problems appear already at the level of translation of the words with which the define this concept, as well as the resulting misunderstandings and chaos of meaning. The term Mission Command is applied to the concept of command in the military, but at the same time it is a result of changes in the decision-making system also in civilian environments, at the political and other levels. The concept has been introduced for at least 20 years on Polish soil, but until 2018 it did not had a formal framework remaining only in the circulating and declarative version. During this time, it either did not break through into consciousness at many levels of command, or it accrued misunderstandings and ambiguities. This is due however, not only due to the peculiarities of the military itself, but is an issue.
Opis
Słowa kluczowe
dowodzenie przez misje , przywództwo , podejmowanie decyzji , dowodzenie , wojsko , Mission Command , leadership , decision making , commanding , military
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 265-279