Inicjatywy wspólnotowe w Unii Europejskiej jako narzędzia wyrównywania różnic w rozwoju regionalnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Wiatrak, Andrzej Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i cele polityki regionalnej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw wspólnotowych, służących wyrównywaniu różnic w problematycznych regionach. Inicjatywy te obejmowały dziedziny i obszary słabo rozwinięte lub borykające się z trudnościami. Podstawą działań w tym zakresie jest interwencjonizm podstawa sprawnego rynku oraz praca nad systemem wspierania zmian w związku z różnymi programami. To duże znaczenie w polityce interwencjonistycznej ma wpływ instytucjonalny – poprzez różnego rodzaju instytucje działające na rzecz ludności i kierowane przez nie działania. W związku z tym w Polsce należy zawiadomienie o pracy tych instytucji i ich przygotowaniu do wykorzystania środków z funduszy unijnych, w tym z inicjatyw społecznych. Chodzi o wykorzystanie przyznanego wsparcia i dobrego przygotowania w tym zakresie. Do tej pory nie była to mocna strona polskich instytucji, która ograniczała pełne wykorzystanie przyznanego wsparcia i nie sprzyjała tym samym wyrównaniu warunków życia i pracy. Taka sytuacja wymaga zmian, większego otwarcia się na otoczenie i aktywności w wykorzystaniu istniejących możliwości poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
In this article were introduced the essence and aims of regional policy in European Union, from special regard community initiatives, servants compensation of differences in problematic regions. These initiatives included the fields and areas, which are in insufficient degree developed or struggle with difficulties. Ground for activity in this range is interventionism basis of efficient market and workings on the system of changes support in connection with different programmes. That large meaning in interventionist policy has institutional influence – across different kind the institutions working for the benefit of population and the led by they activity. In this connection in Poland belongs notice on work these institutions and their preparation to utilization the means with union funds, in this with community initiatives. It walks as about utilization admitted support and good preparation in this range. So far it was not this the strong side of Polish institutions, which limited full utilization the admitted support and it did not it favour with the same the compensation the living condition and work. It such situation requires on changes, larger opening on the environment and activity in utilization the existing possibilities across using structural funds after accession Poland to European Union.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 33-43