Administracja świadcząca w zakresie realizacji usług publicznego transportu zbiorowego przez organy gminy – wybrane zagadnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Mielczarek-Mikołajów, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zaspokajanie potrzeb lokalnego społeczeństwa z zakresu transportu publicznego należy do zadań własnych gminy i stanowi jedną z najważniejszych płaszczyzn jej działania. Jest to także sfera funkcjonowania administracji świadczącej, ujmowanej jako działalność polegająca na bezpośrednim zaspokajaniu potrzeb jednostek za pomocą dóbr zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Zadania gminy jako organizatora publicznego transportu zbiorowego będą dotyczyć trzech obszarów: planowania rozwoju transportu, organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Gmina może świadczyć takie usługi samodzielnie w formie samorządowego zakładu budżetowego lub zlecić ich wykonanie podmiotom prywatnym. Działania te mają na celu usprawnienie realizacji usług oraz zapewnienie dostępu do nich – w miarę możliwości – każdemu mieszkańcowi gminy.
Satisfying the needs of the local society in the field of public transport is one of the commune’s own tasks and is one of the most important areas of its activity. It also belongs to the sphere of operation of the providing administration, understood as an activity consisting in directly meeting the needs of individuals with the use of both tangible and intangible goods. The tasks of the commune as an organizer of public collective transport will concern three areas, such as: transport development planning, organization of public collective transport and management of public collective transport. It should be emphasized that the commune may provide services on its own in the form of a local government budgetary entity or commission them to private entities. These activities are aimed at improving the implementation of these services and ensuring their access to every resident of the commune.
Opis
Słowa kluczowe
publiczny transport zbiorowy , administracja świadcząca , gmina , public collective transport , administration providing services , commune
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (51) 2023, s. 103-113