Nierówność płci na rynku pracy w Unii Europejskiej w latach kryzysu finansowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Sobolewski, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy opisano wpływ kryzysu finansowego na poziom bezrobocia w państwach i regionach Unii Europejskiej. Analizami statystycznymi objęto lata 2000–2014, a więc zarówno okres koniunktury gospodarczej, jak i lata kryzysu. W zdecydowanej większości regionów Unii Europejskiej bezrobocie w wyniku zaistnienia kryzysu wzrosło, ale były też dość liczne regiony, w których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie. Szczególną uwagę skupiono na kwestii odmiennego wpływu kryzysu na poziom bezrobocia wśród mężczyzn i wśród kobiet. Okazuje się, iż dużo większą „wrażliwością” na kryzys gospodarczy cechuje się stopa bezrobocia wśród mężczyzn. W wielu państwach po roku 2007 doszło do wyrównania się poziomów bezrobocia wśród obu płci, a w kilku kolejnych to mężczyźni mają obecnie trudniejszą sytuację na rynku pracy niż kobiety. Wskaźnik dyskryminacji kobiet na rynku pracy, wyliczany jako iloraz stóp bezrobocia kobiet i mężczyzn zmniejszył się po roku 2007 w niemal wszystkich rozważanych krajach. Wynika to oczywiście ze znacznie większego udziału zatrudnienia w sektorze publicznym wśród kobiet w stosunku do mężczyzn. Na podstawie miesięcznych szeregów czasowych, wyznaczono wskaźniki sezonowości stóp bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach. W zdecydowanej większości państw, silniejszymi wahaniami sezonowymi cechuje się stopa bezrobocia wśród mężczyzn. Można zatem stwierdzić, że także w tym aspekcie sytuacja na rynku pracy mężczyzn po roku 2007 jest trudniejsza niż kobiet. Reasumując, paradygmat nierówności płci na rynku pracy jest nadal aktualny, lecz charakter tych nierówności nie jest już tak jednoznaczny jak przed kryzysem.
This paper describes the impact of the financial crisis on the level of unemployment in the countries and regions of the European Union. Statistical analyses covered the years 2000–2014, so both the period of economic growth and years of crisis. In most regions of the European Union unemployment as a result of the occurrence of the crisis has increased, but there were also quite a number of regions where the labour market situation has improved. Particular attention was paid to the issue of disparate impact of the crisis on unemployment among men and among women. It turns out that much more “sensitive” to the economic crisis is the unemployment rate among men. In many countries after 2007 the level of unemployment among both sexes has been equalized and in a few countries men now have more difficult situation on the labour market than women. Indicator of discrimination against women in the labour market, calculated as the ratio of unemployment rates for men and women, after 2007 decreased in almost all the countries concerned. This is due to, of course, a larger share of women's employment than men's in public sector. On the basis of monthly time series, seasonal factors for the unemployment rates among women and men in different countries were determined. In the vast majority of countries, the unemployment rate among men is characterised by stronger seasonal fluctuations. It can therefore be concluded that even in this aspect the situation of men in the labour market after 2007 is more difficult than women. Summarizing, the paradigm of gender inequality in the labour market is still valid, but the character of these inequalities is not as clear as before the crisis.
Opis
Słowa kluczowe
stopa bezrobocia , nierówność płci , kryzys finansowy , Unia Europejska , unemployment rate , gender inequality , financial crisis , European Union
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 47(3)/2016, s. 492–503