Social inclusion through service provision for the armed forces community: the officers’ perspective

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Yassim, Mazia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Public awareness and interest in the UK armed forces has increased over the years as a result of their involvement in various conflict situations. Research has also identified the increasing support and services that the armed forces community need, including mental wellbeing and the transition to civilian life. The voluntary sector has played a key role in the social inclusion of the armed forces by providing support and services for the armed forces community in the UK. This paper argues that gaining a more in-depth understanding of the armed forces community and their needs would help the various service charities to plan and deliver their services as well as to promote themselves more effectively. The purpose of this research was to understand and identify the service needs of one cohort of the UK armed forces – officers and their families. Qualitative, in-depth interviews of case workers and the beneficiaries of a service charity working with officers and their families were carried out, as well as observations and discussions with various service charities and the attendees of outreach services for veterans. The thematic analysis of the interviews, observations and discussion notes helped identify eight specific service needs that were important to the officers and their families.
Świadomość społeczna i zainteresowanie brytyjskimi siłami zbrojnymi wzrosły na przestrzeni lat w wyniku ich zaangażowania w różne sytuacje konfliktowe. Badania wykazały również, że wzrasta zapotrzebowanie społeczności sił zbrojnych na usługi wsparcia, ukierunkowane na wzmacnianie dobrego samopoczucia psychicznego i ułatwiające przejście do życia cywilnego. Sektor wolontariatu społecznego odegrał kluczową rolę w integracji społecznej przedstawicieli sił zbrojnych, zapewniając wsparcie i usługi dla tej społeczności w Wielkiej Brytanii. Niniejsze opracowanie dowodzi, że głębsze zrozumienie społeczności sił zbrojnych i ich potrzeb pomogłoby organizacjom charytatywnym w planowaniu i świadczeniu usług, a także w skuteczniejszym promowaniu własnej aktywności. Celem przeprowadzonych badań było zrozumienie i zidentyfikowanie zapotrzebowania na usługi wsparcia ze strony jednej z kohort brytyjskich sił zbrojnych – oficerów i ich rodzin. Przeprowadzono jakościowe, pogłębione wywiady z pracownikami prowadzącymi działania wspierające funkcjonariuszy sił zbrojnych i ich rodziny, a także samymi beneficjentami organizacji charytatywnych. Ponadto, podstawą wnioskowania były obserwacje i dyskusje z przedstawicielami organizacji charytatywnych oraz uczestnikami usług pomocy dla weteranów. Tematycznie ukierunkowana analiza wywiadów, obserwacji i notatek z dyskusji pomogła zidentyfikować osiem konkretnych obszarów zapotrzebowania na usługi wsparcia, które były ważne dla oficerów i ich rodzin.
Opis
Słowa kluczowe
social inclusion , service personnel , service needs , włączenie społeczne , personel usługowy , potrzeby usługowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 60(4)/2019, s. 219–226