Edukacja a rozwój społeczno-gospodarczy w krajach Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Głodowska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Edukacja jest jednym z bardzo ważnych czynników, które determinują ludzkie i ekonomiczne wzrost. Wysoki poziom wykształcenia wspiera gospodarkę przez ludzi wykształconych, mobilnych i gotowy na zmiany. Z drugiej strony gwarantuje zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego. Wszystko to związane jest z jakością życia i sobą – opinia o życiu warunki. W artykule przedstawiono analizę poziomu wykształcenia oraz rozwoju ludzkiego i gospodarczego w Unii Europejskiej. Rozwój gospodarczy wyraża się wartością PKB per capita i rozwoju społecznego – wg wskaźnika rozwoju społecznego UNO. Ten analiza pokazuje powiązania między tymi dwiema wartościami a potrzebą ich dopełnienia kolejny w celu wyrównania postępu ludzkiego i gospodarczego na obszarze Unii Europejskiej.
Education is one of the very important factor wich determines the human and economic growth. The high level of education supports economy by educated people, mobile and ready for changes. On the other hand it guarantees employment and possibility of professional development. All that is conected with quality of life and self – opinion about living conditions. This article presents the analysis of the level of education and human and economic development in the European Union. The economic development is shown by value of GDP per capita and the human development – by human development index UNO. This analysis shows the connections between these two values and the need of complement one another in order to even out human and economic progress in the European Union area.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 329-339