Uwarunkowania społeczno-demograficzne korzystania z mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Witczak, Olgierd
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problemem, któremu poświęcono niniejszy artykuł, było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce na obecnym poziomie dostępu do Internetu i stosunkowo wysokim poziome wskaźników penetracji rynku urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) zmienne społeczno-demograficzne w dalszym ciągu oddziałują na konsumpcję mediów cyfrowych. Na rynkach krajów bardziej rozwiniętych zmienne społeczno-demograficzne tracą na znaczeniu i nie posiadają już takiego potencjału do przewidywania zachowań konsumentów wobec konsumpcji mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych. W celu identyfikacji potencjału wykorzystania zmiennych społeczno-demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie i dochód gospodarstwa domowego) w profilowaniu konsumentów mediów elektronicznych korzystających z urządzeń mobilnych z ogółu badanych (1076 rekordów) do analizy wybrano tylko tych respondentów, którzy zadeklarowali korzystanie z urządzeń mobilnych (smartfon, tablet, czytnik książek elektronicznych, komputer przenośny) co najmniej raz dziennie. Z grupy badanych mediów cyfrowych do analizy wybrano filmy wideo (CD, DVD), prasę elektroniczną, TV internetową, e-mail, Facebook oraz YouTube z uwagi na najwyższy odsetek korzystania z tych mediów przez badanych. Wyniki badań wspierają tezę, że zmienne społeczno-demograficzne mają w dalszym ciągu potencjał do różnicowania polskich konsumentów mediów cyfrowych korzystających z urządzeń mobilnych. Polski użytkownik mediów cyfrowych stanowi stosunkowo specyficzną pod względem charakterystyk społeczno-demograficznych grupę konsumentów. Poziom wykształcenia, czy też dochodu negatywnie wpływa na częstotliwość korzystania z mediów i serwisów społecznościowych (Facebook, YouTube). Wraz ze wzrostem wieku respondenta maleje częstotliwość korzystania z TV internetowej, filmów wideo (CD, DVD), Facebooka, czy Youtube’a. Płeć konsumenta indywidualnego przynależy do grupy zmiennych neutralnych wobec konsumpcji mediów cyfrowych w urządzeniach mobilnych.
The problem of this article was to answer the question whether in Poland at the current level of access to the Internet and relatively high levels of market penetration rates of mobile devices (smartphones, tablets) socio-demographic variables continue to impact on the consumption of digital media. In the more developed countries socio-demographic variables lose their importance and do not already have such potential to predict the behaviour of consumers to digital media consumption on mobile devices. Among all respondents (1076 respondents) in order to identify the potential for profiling socio-demographic variables (gender, age, education and household income) in the electronic media usage in mobile devices to analysis was selected only those respondents who declare the use of mobile devices (smartphone, tablet, e-book reader, laptop) at least once a day. Among digital media were analysed: videos (CD, DVD), electronic newspapers, TV web, email, Facebook, YouTube because the highest percentage of use of these media by the respondents. Results of the study support the hypothesis that the socio-demographic variables have still potential for differentiation of Polish consumers of digital media using mobile devices. Polish users of digital media are a relatively specific consumer group in terms of socio-demographic characteristics. The level of education or income has a negative impact on the frequency of use of the media and social networking sites (Facebook, YouTube). With the increase in the age of the respondent decreases the frequency of use of Internet TV, videos (CD, DVD), Facebook, and YouTube. Only gender of individual consumer belongs to a group of variables with neutral impact to digital media consumption on mobile devices.
Opis
Słowa kluczowe
media cyfrowe , nowe media , konsumpcja , digital media , new media , consumption
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 70-79