Wspólna edukacja rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Lulek, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Edukacja człowieka prowadzi do zmieniania i rozwijania możliwości, zdolności oraz predyspozycji uczącego się na skutek oddziaływań formalnych i nieformalnych. Uczestniczące w niej jednostki i grupy wchodzą ze sobą w liczne interakcje, poznając sposoby myślenia i działania innych. W tak określonej przestrzeni edukacyjnej budowane są więzi społeczne – podstawowy wyznacznik integracji i współpracy podmiotów. W procesie edukacji dziecka niewątpliwie uczestniczą dwa podstawowe środowiska wychowawcze: rodzinne i szkolne. Dziecko, będąc częścią każdego z nich, próbuje odnaleźć się w złożonych relacjach społecznych. Niestety, nie zawsze rodzice i nauczyciele kierują się zbliżonymi wartościami i preferują zbieżne cele edukacyjne. Dlatego też opracowano projekt „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności”, którego celem jest rozwijanie kompetencji dzieci 7-letnich oraz wspólne uczenie się nauczycieli i rodziców. Na tej bazie podjęto próbę budowania zaufania społecznego i kooperacji pomiędzy wymienionymi podmiotami. Niniejsze opracowanie przedstawia założenia projektu oraz sposoby jego realizacji.
On account of formal and informal influence, human education changes and develops opportunities, abilities and predisposition of a person learning. Individuals and groups participating in education enter numerous interactions getting to know other people’s way of thinking and acting. Social bonds built in such a determined educational space, become basic determinant of subjects’ integration and cooperation. Undoubtedly, there are two basic environments involved in the process of child’s education, i.e. family and school. Being an element in both environments, the child struggles to understand complex social relations. Unfortunately, parents and teachers often present different values and distinct educational goals. That is why „Creative children – searching for individuality” project was created. Its aim is to develop 7-year-old children competence, as well as collaborative education of teachers and parents. This base in an attempt to build community trust and cooperation between parties mentioned. Present study features project’s out come and how it was implemented.
Opis
Słowa kluczowe
rodzice , nauczyciele , dzieci , wspólnota , zaufanie , twórczość , parents , teachers , children , community , trust , creativity
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 25–31