Warunki egzystencji ludności wiejskiej w południowo-zachodniej części województwa lwowskiego na przykładzie powiatów brzozowskiego, krośnieńskiego i sanockiego w latach 1920-1939

Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie warunków bytowych ludności wiejskiej trzech powiatów: Brzozów, Krosno i Sanok, stanowiących fragment południowo-zachodniej granicy województwa lwowskiego. Ramy chronologiczne wyznaczają dwie cezury, pierwsza to rok 1920 data ustawowego powołania do funkcjonowania województwa lwowskiego, zaś data końcowa rok 1939 kończący epokę międzywojenną. Rozprawa z założenia ma charakter ścisły, analityczny, stąd bezpośrednim, podstawowym źródłem na którym oparł się autor są źródła statystyczne, jak również dokumenty archiwalne, których uzupełnieniem będą pamiętniki i literatura naukowa. Praca podzielona jest na 4 rozdziały, z tego jej trzon stanowią rozdziały II i III, które mają przynieść bezpośrednią odpowiedź na postawione pytania badawcze.
The aim of the study is to present the living conditions of the rural population of three districts: Brzozow, Krosno and Sanok, representing a part of the south-western border of the region of Lviv. Chronological framework defines two turning points, the first is 1920 - the date of introducing the statutory appointment of Lviv Oblast, and the finishing date of 1939 which ended the interwar era. The nature of the thesis is scientific and analytical, hence the immediate, primary source which the author focused on are statistical sources, as well as archival documents, which will be supplemented by diaries and scientific literature. The project is divided into four chapters, however the core is composed of Chapters II and III, which are expected to bring a direct answer to the research question.
Opis
Słowa kluczowe
Ludność wiejska , województwo lwowskie , Rural population , Lviv Oblast
Cytowanie