Analiza syntetycznych miar sytuacji zdrowotnej ludności w krajach unijnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kunasz, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problematyka zdrowia może być rozpatrywana w naukach ekonomicznych przez pryzmat teorii kapitału ludzkiego. W myśl tej teorii wybrane wydatki jednostek (w tym na poprawę stanu własnego zdrowia) należy traktować jako inwestycje w ich kapitał ludzki. Stąd w pracach twórców przywołanej teorii pojawiają się postulaty konieczności pomiaru analizowanej sfery wydatków jednostek w kontekście korzyści i kosztów towarzyszących inwestycjom w kapitał ludzki. Powszechnie akceptowanymi w literaturze przedmiotu wskaźnikami oceny stanu zdrowia społeczeństwa, świadczącymi o stanie zdrowia całej populacji, jakości opieki zdrowotnej czy warunkach życia społeczeństw są: oczekiwana długość życia (LE) i oczekiwana długość życia w zdrowiu (HLY). Miary te mogą być wykorzystane przy szacunku korzyści z inwestycji w kapitał ludzki w obszarze zdrowia. Celem pracy była analiza porównawcza w krajach unijnych wymienionych wyżej miar syntetycznie odzwierciedlających sytuację zdrowotną ludności. Poszczególne miary poddawano analizom w grupach kobiet i mężczyzn, co umożliwiło w konsekwencji podjęcie analiz różnic w oczekiwanej długości życia oraz oczekiwanej długości życia w zdrowiu kobiet i mężczyzn. Źródłem danych empirycznych była baza danych Eurostatu. Zakres czasowy badań obejmuje horyzont lat 2005–2012, przestrzenny zaś – ogół krajów unijnych (grupa krajów EU-27). Analizy prowadzono także w dwóch grupach krajów unijnych wyróżnionych w ramach ogółu: krajów tzw. starej (EU-15) oraz nowej Unii (EU-12).
Issues concerning health can be investigated in the economic sciences through the prism of the Theory of Human Capital. According to this theory, selected expenses of units (including ones for the improvement of own health condition) should be treated as investment in their human capital. Therefore, in the works of the quoted theory there are demands to measure analyzed sphere of expenses of units in the context of advantages and costs accompanying investments in the human capital. Life Expectancy (LE) and Healthy Life Years (HLY) are the indexes of the society’s state of health which show the state of health of whole population, quality of the health care, or conditions of the society’s life and are commonly accepted in the subject literature. These measures can be used while estimating advantages which arise upon investments in the human’s capital in the sphere of health. The comparative analysis of the above mentioned measurements, which synthetically reflect the health situation of the society in the EU countries, constituted the aim of the paper. Respective measures were analyzed in the female and male groups what, in consequence, enabled preparing analyses of the differences in the life expectancy and healthy life years of women and men. The Eurostat database constituted source of the empirical data. The time scope of the researches includes period from 2005 to 2012, whereas the spatial one – the EU countries (EU27). The analyses were also conducted in two groups of EU countries: countries of so called the Old Union (EU15) and the New Union (EU12).
Opis
Słowa kluczowe
kapitał ludzki , zdrowie , oczekiwana długość życia , Unia Europejska , human capital , health , life expectancy , European Union
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 136-150