Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia kilku dylematów związanych z zarządzaniem sieciami gospodarczymi. Przedmiotem analizy uczyniono Porterowski klaster. Wspólnotowy wymiar takiej sieci gospodarczej obejmuje oprócz celów biznesowych również strategiczne cele rozwoju społeczno-gospodarczego terytorium, na którym sieć funkcjonuje. Po ukazaniu istoty sieci gospodarczej przytoczono szereg przykładów z zakresu zarządzania w sieci i zarządzania siecią, które mogą stanowić podstawę tworzenia europejskiego standardu zarządzania klastrem. Dowodzono także zasadności czerpania z dorobku zarządzania publicznego w procesach zarządzania sieciami gospodarczymi typu klastra.
The article is an attempt of solving several dilemmas connected with economic network management in the context of modernization. The subject of the analysis relies on the Porterian cluster. The communal dimension of this economic network encompasses not only business, but also strategic goals of social and economic development of the territory in which the network functions. After presenting the essence of an economic network, several examples have been depicted in the scope of management within a network and network management. They may constitute the basis for creating the European standard of cluster management. Validity of taking advantage of public management has been also proved, especially within the processes of economic network (cluster) management.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 246–257