O możliwości kumulacji roszczeń w postępowaniu uproszczonym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wójcik, Dominika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostało zaprezentowane zagadnienie kumulacji roszczeń w postępowaniu uproszczonym. W celu przedstawienia powyższego tematu odniesiono się do założeń wskazanego postępowania odrębnego, a także instytucji przedmiotowej kumulacji roszczeń w postępowaniu zwyczajnym. W opracowaniu nawiązano również do kwestii współuczestnictwa procesowego oraz wskazano na konsekwencje niedopuszczalnej kumulacji roszczeń w postępowaniu uproszczonym. Została podjęta także próba oceny zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie podjętego w artykule tematu, które obowiązują w porządku prawnym od listopada 2019 r.
The article presents the issue of the cumulation of claims in simplified proceedings. In order to present the subject, reference was made to the purposes of the separate proceedings, as well as the institution of the cumulation of claims in ordinary proceedings. The article also refers to the issue of joint participation and indicates the consequences of unacceptable cumulation of claims in simplified proceedings. An attempt was also made to evaluate the changes introduced to the Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure in the scope of the subject discussed in the article, which have been in force in the legal order since November 2019.
Opis
Słowa kluczowe
proces cywilny , postępowanie przyspieszone , postępowanie uproszczone , kumulacja roszczeń , współuczestnictwo procesowe , zwrot pozwu , civil suit , simplified proceedings , cumulation of claims , joint participation , return of the statement of the claim
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (32) 2021, s. 237–247