Wpływ indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na poziom zadłużenia wybranych gmin województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Romowicz, Bartosz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Instytucja indywidualnego wskaźnika zadłużenia JST jest instytucją nową i jeszcze nie do końca sprawdzoną. Po raz pierwszy w 2014 r. JST, aby uchwalić budżet, musiały wziąć pod uwagę nowy sposób liczenia zdolności do zadłużania się. Mimo, iż było wiadome, że nowy sposób liczenia nastąpi za kilka lat, to nie wszystkie samorządy odpowiednio się do tego przygotowały. JST po ustanowieniu nowych reguł zadłużania się podjęły pewne kroki dostosowujące zadłużenie do nowych reguł. W związku z powyższym większość z gmin nie miała problemów z uchwaleniem budżetu na 2014 r. Pojawiły się jednak takie gminy, które w trakcie prac nad budżetem na 2014 r. miały problem ze spełnieniem nowych ograniczeń zadłużenia i stawały w obliczu konieczności przygotowania programu naprawczego. W województwie podkarpackim taka sytuacja dotyczyła gmin wiejskich: Krzywcza, Dubiecko oraz Baligród. W ostateczności każda z tych gmin uchwaliła program naprawczy. Bardzo dobrym przykładem, który wskazuje na właściwość zastosowanego przez ustawodawcę wskaźnika jest wcześniej wspomniana gmina Dubiecko, która według nowych przepisów musiała uchwalić początkiem kwietnia 2014 r. program naprawczy na lata 2014–2016. Według poprzednio obowiązujących granic zadłużenia w 2013 r. zadłużenie tej gminy po uwzględnieniu zobowiązań wyniosło 52,01% dochodów ogółem. Pokazuje to, że wskaźnik jeszcze w większym stopniu ograniczy zadłużanie JST.
Institution of individual debt ratio in local government units is new and not yet fully proven. For the first time in 2014 local government units in order to adopt a budget have to consider the new method of calculating the debt capacity. Although it was known that new calculating method will take place in few years time, not all local governments prepared respectively. The goal of the article is to show how individual debt ratio affect constantly growing debt of selected municipalities in podkarpackie voivodeship. The basic method during the research was dogmatic-law method, because most of the source data is located in local government unit resolutions. Theoretical-law method and historical-law method were also used. Local government units after establishment of the new debt rules have taken some steps to adjust the debt to the new rules. Consequently, most of the municipalities had no problems with the adoption of the budget for 2014. However, there were such municipalities, which during the works on the budget for 2014 had problems with fulfilling new restrictions on debt and were faced with the need to prepare recovery program. In podkarpackie voivodeship such situations took place in country municipalities: Krzywcza, Dubiecko and Baligrod. In the end, each of these municipalities adopted the recovery program. A very good example that shows adequacy of individual debt ratio used by the legislator is the above-mentioned municipality Dubiecko, which according to the new rules had to adopt at the beginning of April 2014, the recovery program for the years 2014–2016. According to the previously existing debt boundaries in 2013, the debt of this municipality after the commitments was 52.01% of total revenue. This shows that individual debt ratio will reduce the indebtedness of local government units to larger extend.
Opis
Słowa kluczowe
indywidualny wskaźnik zadłużenia , dług samorządowy , gmina , individual debt ratio , local government debt , municipalities
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 227–237