Pomiar i ocena efektywności nieinwestycyjnych projektów partnerskich wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Bochenek, Monika
Zając, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Projekty finansowane z funduszy zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy Unii Europejskiej, powinny być oceniane pod kątem ich efektywności. Bez takiej oceny nie ma możliwości stwier¬dzenia, czy zostały osiągnięte przyjęte w nich cele oraz założone rezultaty. Pomiar efektywności projektu dostarcza również informacji, czy dokonany został transfer nowej wiedzy i czy w wy¬niku tego transferu nastąpiły oczekiwane zmiany. Celem niniejszego artykułu jest przedstawie¬nie znaczenia ostatniego etapu projektu ,,miękkiego” – oceny jego efektywności. W pierwszej części artykułu opisano specyfikę projektów wdrażanych przez jednostki samorządu terytorial¬nego oraz zdefiniowano pojęcie efektywności projektów nieinwestycyjnych, a także ich ocenę – ewaluację. Dokonano analizy efektywności edukacyjnego projektu partnerskiego wdrażanego przez powiat nowosądecki oraz zaprezentowano model wdrażania projektu partnerskiego zakoń¬czonego sukcesem.
In case of projects financed from external funds, especially from funds of the European Union their effectiveness should be assessed. Without such an evaluation it is impossible to state, whether their goals have been reached and planned results obtained. The purpose of this article is to present the importance of the last phase of the „soft” project – an assessment of its effectiveness. The first part of the article describes the specifics of the projects implemented by local government units and defines the concept of the effectiveness of non-investment projects, as well as their evaluation. The analysis of the effectiveness of the educational partnership project implemented by the Nowosądecki County and presented a model of implementation of the Partnership completed successfully.
Opis
Słowa kluczowe
projekt , finanse publiczne , efektywność projektów , ewaluacja , project , public finance , effectiveness of projects , evaluation
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 49(1)/2017, s. 9–21