Dysfunkcjonalność i problemy współczesnej polskiej rodziny w świetle danych statystycznych i wspierających działań państwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Frączek, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Człowiek nieustannie uczestniczy w procesie przemian, zmienia się on sam i jego rzeczywistość życia. Rozwój nauki i techniki, a co się z tym wiąże postępujące przeobrażenia społeczne, niosą ze sobą niezwykle pożądane przez człowieka zmiany, ale także wiele zagrożeń. Badacze zwracają uwagę na budzące niepokój cechy współczesności, do których należy konsumpcjonizm, indywidualizm oraz instrumentalizm w relacjach międzyludzkich oparty na kalkulacji zysku. Piszą o osamotnieniu człowieka oraz postępującej dekonstrukcji w podejściu do zagadnień życia społecznego nieomijającej także rodziny, której funkcjonowanie warunkuje jakość życia i rozwój jej członków. W tekście tym przedstawiono rodzinę dysfunkcjonalną oraz zaprezentowano dane statystyczne obrazujące problemy współczesnej rodziny, a także działania państwa polskiego skierowane na jej wspieranie.
People constantly participate in the process of change, changing themselves as the reality around them is changing. The development of science and technology, and, what is related to this, the progressive social transformations bring with them changes extremely desirable by human, but also they bring many risks. Researchers draw attention to the alarming features of modernity, which include: consumerism, individualism and instrumentalism in interpersonal relations based on profit calculations. They write about human loneliness and progressing deconstruction in the approach to the issues of social life, which does not omit the family, whose quality of functioning determines the quality of life and development of its members. This article describes a dysfunctional family and presents statistical data illustrating problems of the contemporary family as well as activities of the Polish state aimed at supporting it.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina dysfunkcjonalna , problemy rodziny , wspieranie rodziny , dysfunctional family , family problems , family support
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 149–169