Wykorzystanie techniki AdaBoost w modelach opartych na regresji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł opisuje wykorzystanie sztucznej inteligencji w obliczeniach regresyjnych. Modele zbudowane w sposób tradycyjny oparte na klasycznych założeniach dostarczają możliwie precyzyjnych informacji. Sam proces budowy modelu opiera się na wstępnym wyborze zmiennych wykorzystanych do jego tworzenia. Umiejętna selekcja zmiennych ma istotny wpływ na uzyskane parametry. Wykorzystując rozwiązanie przedstawione w tej pracy otrzymujemy model ze wstępnie dobranym optymalnym zbiorem treningowym. W kolejnych rozdziałach omówiono istotę analityki predykcyjnej, proces uczenia maszynowego, budowę drzewa decyzyjnego, pokazano przykład regresji wykorzystującego AdaBoost.
This article describes the use of artificial intelligence in regression calculations. Models built in a traditional manner based on classical assumptions provide the most precise information possible. The model building process itself is based on the initial selection of variables used to create it. Skillful selection of variables has a significant impact on the obtained parameters. Using the solution presented in this work, we get a model with a pre-selected optimal training set. The following chapters discuss the essence of predictive analytics, the machine learning process, the construction of a decision tree, an example of regression using AdaBoost.
Opis
Słowa kluczowe
AdaBoost , sztuczna inteligencja , artificial intelligence
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 162–169