Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008–2010

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Woźniak, Michał Gabriel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu dowodzi, że również w czasach kryzysu polityka gospodarcza powinna respektować wymagania zintegrowanego rozwoju. W przypadku Polski możliwy jest wariant polityki antykryzysowej niepodkopujący podstaw długookresowego rozwoju i służący umocnieniu spójności społeczno-ekonomicznej. Ten wariant polityki wymaga: - respektowania zasad sprawiedliwego podziału kosztów kryzysu i międzypokoleniowej sprawiedliwości i zasady subsydiarności, - spójnych krótko i długookresowych instrumentów nakierowanych na usuwanie zagrożeń rozwojowych, - aktywnej, spójnej makro i mikroekonomicznej polityki antykryzysowej respektującej warunki zdrowych finansów publicznych, - ochrony optymalnych dla zintegrowanego rozwoju proporcji między wydatkami gospodarstw domowych i sektora prywatnego a wydatkami publicznymi, - integrowania ogółu grup społecznych wokół polityki antykryzysowej i zagrożeń zintegrowanego rozwoju.
The author of the paper proves that also within the crisis economic policy should respect requirements of the integrated development. In the case of Poland it is possible to realize anti-crisis policy that doesn’t destroy the basis of long-term development and can strengthen socio-economic cohesion. This kind of policy requires: - respecting the rules of fair distribution of the crisis costs and the intergeneration justice and the subsidiary rule, - cohesive short and long-term instruments aimed at limiting developmental threats, - active, cohesive macro and microeconomic anti-crisis policy that respects conditions of healthy public finances, - defense of optimal for integrated development proportions between spending of households and private sector and public spending, - integrating social groups on the anti-crisis policy and threats for integrated development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 85–97