Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Nowak, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Liczne badania nad konwergencją ustaliły różne definicje, interpretacje i metody empirycznych weryfikacji zbieżności. Ogólnie rzecz biorąc, w teorii wzrostu można wyróżnić konwergencję między gospodarkami, które: oznacza wyrównanie poziomu dochodów per capita w różnych gospodarkach oraz konwergencję gospodarki do stanu równowagi. Wśród pojęć zbieżności między gospodarkami można wyróżnić klasyczne (zbieżność σ, bezwarunkowa (bezwzględna) zbieżność β, zbieżność γ), stochastyczne i technologiczne. Konwergencja warunkowa i konwergencja warunkowo-klubowa są przykładami konwergencja gospodarki do stanu ustalonego.
The numerous researches on convergence have established different definitions, interpretations and methods of empirical verifications of convergence. Generally, in growth theory one can distinguish convergence across-economies which means an equalization of levels of per capita incomes among different economies and convergence of an economy to its steady-state. Among concepts of convergence across-economies one can distinguish classic (σ-convergence, unconditional (absolute) β-convergence, γ-convergence), stochastic and technological ones. Conditional convergence and conditional-club convergence are examples of convergence of an economy to its steady-state.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 253-266