Rola edukacji religijnej w procesie wychowawczym w gimnazjach Okręgu Szkolnego Krakowskiego w okresie II Rzeczypospolitej

Abstrakt
Wychowanie religijne dzieci i młodzieży zawsze stanowiło przedmiot szczególnej troski władz kościelnych i państwowych, jak również społeczeństwa polskiego. Tematyka niniejszej rozprawy dotyczy roli edukacji religijnej w procesie wychowania uczniów szkół gimnazjalnych w Okręgu Szkolnym Krakowskim w Polsce lat 1918-1939. Podejmuje więc w szerszym zakresie problematykę ogólną dotyczącą wychowania uczniów szkół średnich w tym okresie, natomiast w szczegółowym zakresie kwestie postaw religijnych uczniów, jednego z zagadnień ważnych w całokształcie problematyki wychowawczej tegoż szkolnictwa. W II Rzeczypospolitej ważność problematyki wychowawczej w szkolnictwie średnim wynikała z faktu jej ścisłego związku z koniecznością odbudowy świadomości narodowej i obywatelskiej polskiego społeczeństwa. Wychowanie religijne było po części wkomponowane w założenia wychowania narodowego i zarazem patriotycznego. Konstrukcja pracy została podyktowana przez tematykę zaznaczoną w temacie oraz charakter dostępnego materiału źródłowego. Pod względem konstrukcji rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Realizacja tematu rozprawy – przedstawienie wpływu edukacji religijnej na proces wychowawczy uczniów szkół średnich w Okręgu Szkolnym Krakowskim w okresie międzywojennym w możliwie szerokim kontekście – mam nadzieję nie tylko wyeksponuje znaczenie pierwiastka religijnego w procesie wychowawczym, ale również pokaże wzajemne powiązanie i przenikanie wychowania religijnego, patriotycznego i narodowego., a także będzie inspiracją do podejmowania dalszych badań w tym kierunku.
Religious education of children and adolescents has always been the subject of special care of the church and state authorities, as well as of the Polish society. The subject of this dissertation concerns the role of religious education in the process of educating secondary school students in the Krakow School District in Poland in 1918-1939. Therefore, it deals more broadly with general issues related to the upbringing of secondary school students in this period, and in detail with the issues of religious attitudes of students, one of the issues important in the overall educational issues of this school. In the Second Republic of Poland, the importance of educational issues in secondary education resulted from its close connection with the need to rebuild the national and civic awareness of Polish society. Religious education was partly integrated into the assumptions of national and patriotic education. The structure of the work was dictated by the subject matter indicated in the subject and the nature of the available source material. In terms of construction, the dissertation consists of six chapters. Implementation of the topic of the dissertation - presenting the impact of religious education on the educational process of high school students in the Krakow School District in the interwar period in the broadest possible context - I hope not only will emphasize the importance of the religious element in the educational process, but also show the mutual connection and penetration of religious, patriotic and religious education. national. and will also inspire further research in this direction.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Roman Pelczar - 525 s.
Słowa kluczowe
edukacja religijna , katechizacja , nauczyciel-katecheta , wychowanie , wychowanie religijne , wychowanie patriotyczne , wychowanie narodowe , szkoła , organizacje i stowarzyszenia , II Rzeczpospolita , Galicja , Okręg Szkolny Krakowski , religious education , catechization , teacher-catechist , education , religious education , patriotic education , national education , school , organizations and associations , the Second Republic of Poland , Galicia , Krakow School District
Cytowanie