Strategie cenowe sklepów internetowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Waniowski, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wraz z rozwojem zakupów za pośrednictwem Internetu różnicować zaczęły się strategie cenowe sklepów tradycyjnych i internetowych. Z jednej strony wynikało to z różnych możliwości dokonywania analiz cenowych przez potencjalnych nabywców jednego i drugiego typu sklepu, a z drugiej – powszechnie panującego przekonania, że ceny w sklepach internetowych powinny być niższe niż w sklepach tradycyjnych. Specyfika strategii cenowych sklepów internetowych wynika jednak ze znacznie większej liczby czynników. Przedmiotem artykułu była analiza i diagnoza aktualnego stanu procesu kształtowania cen w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w Internecie dokonana na podstawie studiów literaturowych, wyników różnych badań oraz własnych badań sondażowych o charakterze jakościowym. Na podstawie tych źródeł uzyskano przekonanie, że w sklepach internetowych można spotkać taką samą różnorodność rozwiązań w zakresie cen, jak w sklepach tradycyjnych. Uwagę zwrócono przede wszystkim na specyficzne uwarunkowania strategii cenowych przedsiębiorstw internetowych, do których można zaliczyć relatywną łatwość porównywania cen, bezpośrednią zależność między wysokością ceny a wizerunkiem danego sprzedawcy i znacznie większe możliwości dynamicznego kształtowania cen. W artykule wyodrębniono również czynniki wpływające na wybór określonej strategii cenowej. Zwrócono uwagę zarówno na te, które są związane ze specyfiką nabywców i charakterem procesów zakupowych w Internecie, jak i na uwarunkowania funkcjonowania sklepów internetowych, które w dużej mierze są inne niż sklepów tradycyjnych.
With the development of shopping via the Internet the pricing strategies of traditional and online stores began to differentiate. On one hand this was due to the different possibilities of price analysis by potential customers of both type of stores, and on the other hand in accord to the genaral belief that prices at online stores should be lower than in traditional ones. The specificity of the pricing strategies of online stores however results from much larger number of factors. The subject of the article was the analysis and diagnosis of the current state of the price formation process in companies operating in the Internet performed based on literature, results of various studies and our own survey of qualitative nature. On the basis of these sources a belief has been obtained that at online stores the same variety of solutions in terms of price can be found as at traditional stores. Attention was paid primarily to the specific conditions of the pricing strategies of Internet enterprises, which could include the relative ease of comparing prices, a direct relationship between the price level and the image of a seller and a much greater opportunities for dynamic pricing. The article also distinguished the factors influencing the choice of a particular pricing strategy. Attention was paid to both, to those associated with the specific nature of buyers and purchasing processes on the Internet and to the conditions of operation of the online stores wchich largely differ from those at traditional shops.
Opis
Słowa kluczowe
cena , strategia cenowa , Internet , price , price strategy
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 366-373