Od ATO do wojny. Polacy i przedstawiciele mniejszości polskiej w Ukrainie, w walkach na wschodzie Ukrainy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Bonusiak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Poniższy tekst dotyczy zaangażowania Polaków oraz obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia w bezpośrednie działania wojenne w Ukrainie od 2014 r. Przedmiotem analizy były losy żołnierzy i ochotników oraz członków formacji paramilitarnych walczących z separatystami i z Rosją. W celu przeprowadzenia badań sięgnięto po materiały dostępne w mediach polskojęzycznych oraz istniejącą literaturę przedmiotu. Przeprowadzono je z wykorzystaniem metod badawczych charakterystycznych dla prasoznawstwa, historii i politologii. W wyniku przeprowadzonych dociekań udowodniono, iż polski wkład w tę walkę już po kilku miesiącach regularnej wojny był większy niż w trakcie ośmioletniego „pełzającego” konfliktu. Stwierdzono jednocześnie, że ze względu na nadal trwające działania militarne nie ma możliwości precyzyjnego określenia wymiaru polskiego wkładu i że ostateczne ustalenia w tym zakresie możliwe będą dopiero po zakończeniu wojny.
The article describes the process of involvement of Poles and Ukrainian citizens of Polish origin, in the direct hostilities taking place in Ukraine since 2014. The subject of analysis was the fate of soldiers and volunteers and members of paramilitary formations fighting against separatists and Russia. In order to conduct the research, materials available in the Polish-language media and existing literature on the subject were used. It was conducted using research methods characteristic of press studies, history and political science. The article presents the results of the research and proves that the Polish contribution to the struggle after just a few months of regular war was greater than during the eight-year "creeping" conflict. At the same time, it was concluded that, due to the military operations that are still ongoing, it is not possible to determine the precise dimension of the Polish contribution and that final determinations in this regard will be possible only after the end of the war.
Opis
Słowa kluczowe
wojna , Polacy , Ukraina , Rosja , separatyści , war , Poles , Ukraine , Russia , separatists
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 41-55