Potencjalne konsekwencje wdrożenia podatku negatywnego dla systemu socjalnego państwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-06
Autorzy
Warda, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł rozwija propozycję Miltona Friedmana „podatku negatywnego” – scalenia systemu podatków od dochodów osobistych i systemu świadczeń socjalnych wyrównujących dochody do poziomu minimum egzystencji. W nowej rozwiniętej propozycji noszącej nazwę MDG – Minimalnego Dochodu Gwarantowanego, analizowane są dwa warianty: „podstawowego” MDG oraz „rozszerzonego” MDG. W wersji podstawowej wprowadzenie podatku zmienia zakres zadań służb zatrudnienia i pomocy społecznej. W wersji rozszerzonej likwiduje para-podatki od wynagrodzeń kosztem podwyższenia stawki VAT. Sprawą otwartą jest oszacowanie kosztów wprowadzenia postulowanego rozwiązania i określenie perspektywy czasowej jego wdrożenia.
The article develops the Milton Friedman idea of “negative tax” ― to unite Personal Income Tax (PIT) and system of social security. PIT will linear tax with big quote release from tax. The main point is, that “big quote release from tax” gives the rate-payer right to be subsidized from state. This subsidy will be ratio of standard level of tax and not resume part of quote release from tax. So, if the rate-payer have no income ― receive form state maximum quote of subsidy. Author names it “Minimum Guarantee Income” (MGI) and analyzes two variants of system: Basic and Extended. In Basic variant there are changes in a range of duty for social governmental service. In Extended variants all para-tax (pension collection, health collection and so on) will be annulment and MGI will be first pillar in the old-age pension scheme. Second pillar will be voluntary and supported by system of tax reduction. For balance budget system probably will be necessary to put up VAT tax.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 12 (2008), s. 173-183