OPIEKA NAD OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ UBEZWŁASNOWOLNIONĄ CAŁKOWICIE NA TLE PRZEPISÓW KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-10-16
Autorzy
Opar, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Taking into consideration the right of every human to a life in dignity and to personal freedom, incapacitation seems to be especially interesting to discuss and characterize. The following characteristic is divided into three parts due to its depth. The conclusion additionally contains a digression connected to the topic of the incapacitated due to mental disorders people who are part of the society. The first part defines incapacitation as restriction or deprivation of legal capacity on the basis of judicial decision which strongly interferes with the sphere of personal rights of an individual and affects the basic right of an individual to freely decide upon one’s behaviour. The second part deals with mental disability of an incapacitated person. Mental disability is also defined here. The third part concludes on issues concerned with taking care of a mentally disabled person who is completely incapacitated. The conclusion deals with the social situation of the people who are mentally handicapped and the sources of their support. This part highlights economic situation of disabled and incapacitated people which is specific and requires attention.
Opis
Ograniczenie zdolności do czynności prawnych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, dotykając zagadnienia przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka stanowiącej źródło wolności, praw człowieka i obywatela, tym bardziej jawi się jako warte podjęcia i scharakteryzowania. Ze względu na relatywnie szerokie obszar tematyczny wyznaczono trzy główne części składowe przedmiotowej charakterystyki. Dodatkowo tytułem nawiązania umieszczona została także w zakończeniu krótka dygresja związana z – rozumianym jako zasadniczy – tematem pozycji ubezwłasnowolnionych osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie. W części pierwszej ubezwłasnowolnienie definiowane zostało jako ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych na mocy orzeczenia sądowego, co stanowi silną ingerencję w sferę praw osobistych jednostki, a tym samym oddziałuje na podstawowe prawa obywatela w zakresie swobodnego kierowania swoim postępowaniem. W części drugiej – znacznie krótszej – podniesiono kwestię niepełnosprawności intelektualnej osoby ubezwłasnowolnianej. Zdefiniowana została niepełnosprawność. Trzecia część poświęcona została syntetyzującym wnioskom dotyczącym pojęcia opieki nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną ubezwłasnowolnioną całkowicie. Wspomniana wcześniej dygresja, stanowiąc zakończenie opracowania, dotyczy sytuacji socjalnej osób z niepełnosprawnością intelektualną, a w szczególności źródeł ich utrzymania. Ten element podkreślać ma specyficzną i wymagającą atencji sytuację ekonomiczną ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych.
Słowa kluczowe
ubezwłasnowolnienie, opieka, niepełnosprawność intelektualna
Cytowanie