Kierunki rozwoju badań nad myślą polityczną – wprowadzenie do omówienia problematyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Radomski, Grzegorz
Tomaszewski, Patryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorzy ukazują obszary badań z zakresu myśli politycznej analizowane przede wszystkim przez polskich naukowców, ale uwzględniają badania prowadzone w innych państwach. Szukają przy tym odpowiedzi na pytanie, czy polskie badania nad myślą polityczną odbiegają od trendów prezentowanych w innych państwach. Artykuł ukazuje różnorakie spojrzenia na definicję myśli politycznej i kategorii pokrewnych, jak doktryna czy też ideologia. Analizując różne ujęcia teoretyczne badań nad myślą polityczną w Polsce, autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest uporządkowanie metod i technik badawczych na tyle, aby stanowiły uniwersalny model, którym mogą się posługiwać badacze. Zdaniem autorów w Polsce nadal będzie się toczyła dyskusja na temat przedmiotu zainteresowania myśli politycznej, a także będą trwały poszukiwania definicji odróżniającej myśl polityczną od ideologii i doktryny politycznej. Poza tym mimo rozwoju różnego typu technik badawczych, np. analizy danych (Big data), nadal będą podejmowane badania wyjaśniające i porządkujące świat myślenia politycznego, wpisując go w różne nurty myśli politycznej.
The authors present areas of research on political thought analyzed primarily by Polish scholars, while also taking into account research conducted in other countries. At the same time they search for an answer to the question whether the Polish research on political thought differs from the trends observed in other countries. The article presents various views on the very definition of political thought and related categories, such as doctrine or ideology. By analyzing various theoretical approaches to the study of political thought in Poland, the authors attempt to answer the question of whether it is possible to organize research methods and techniques so that they constitute a universal model to be used by researchers. In the authors' opinion, the discussion about the subject of political thought in Poland will continue, as will the search for a definition that distinguishes political thought from ideology and political doctrine. Furthermore, despite the development of different types of research techniques, e.g. data analysis (Big data), academics will still undertake research that explains and structures the world of political thinking, inscribing it into different streams of political thought.
Opis
Słowa kluczowe
polska myśl polityczna , metodologia , doktryny polityczne , ideologia polityczna , Polish political thought , methodology , political doctrines , political ideology
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 179-202