Inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne mogące potencjalnie pogorszyć stan środowiska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kasprzak, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W projektowanych przedsięwzięciach uznawanych za mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyróżnia się grupę przedsięwzięć bezpośrednio związanych ze sportem, rekreacją i turystyką. Ich realizacja oraz późniejsza eksploatacja mogą być – i najczęściej są - dla środowiska przyrodniczego nie mniej groźne jak typowe inwestycje przemysłowe lub transportowe. Wykonywanie procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla inwestycji sportowych lub prognoz dla terenów, które będą wykorzystywane na cele sportowo-rekreacyjne po zakończeniu działalności gospodarczej jest zadaniem trudnym. Dotyczy bowiem nie tylko samej infrastruktury technicznej, ale także skutków bezpośrednich i pośrednich wynikających z eksploatacji, które mogą mieć bardzo szeroki zasięg terytorialny i występować w długim okresie czasu. Mogą one mieć, podobnie jak i innego rodzaju inwestycje, znaczny wpływ także na zasoby wizualne krajobrazu.
To design projects recognised as being with potential influence on the environment, we can distinguish a group of investments connected with sports, recreation and tourism. Their realisation and further exploitation can be, and usually are dangerous to the natural environment as typical industry and transport investments. Execution procedures of Environmental Impact Assessment for sports investments or forecast for the area that will be used for sports-recreation aims after finishing the economic activity is a difficult process. This applies not only to technical infrastructure but also to direct and indirect effects arising from its exploitation which can have very wide territorial coverage and appear in a long term of time. They can also have significant influence on visual resources of the landscape.
Opis
Słowa kluczowe
OOŚ , inwestycje sportowe i turystyczno-rekreacyjne , planowanie przestrzenne , Environmental Impact Assessment , sports and tourism-recreation investments , spatial planning
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 31–38