Dyskusja publiczna jako forma partycypacji mieszkańców gminy w planowaniu przestrzeni

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Ulasiewicz, Michał Igor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę wskazania i oceny regulacji prawnych kształtujących dyskusję publiczną jako formę partycypacji mieszkańców gminy w planowaniu przestrzennym. W ocenie autora opracowanie odnosi się do najważniejszych dla tej problematyki zagadnień, takich jak zakres obowiązku zorganizowania dyskusji i zakres prawa do udziału w dyskusji, sposoby zorganizowania dyskusji oraz przedmiot i charakter dyskusji. W artykule podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o rolę dyskusji publicznej w gminnych pracach planistycznych. Przeprowadzone badania pozwoliły na zdiagnozowanie najpoważniejszych problemów, z jakimi musi się zmierzyć organ wykonawczy gminy, organizując dyskusję.
This paper is trying to outline, as well as evaluate particular legal regulations as regards the public discussion as a form of local community participation in spatial planning. As far as the author is concerned, the paper addresses issues of great importance for this particular legal matter, such as: the obligation to organize the discussion and the right to participate in the discussion, the ways of organizing the discussion, and the subject and nature of the discussion. This article is also trying to provide an answer to the question about the importance of public discussion in local planning procedures. The conducted research allowed for the diagnosis of the most important problems which the executive body of local government organizing the discussion has to deal with.
Opis
Słowa kluczowe
dyskusja publiczna , planowanie przestrzenne , partycypacja społeczna , plan miejscowy , public discussion , spatial planning , social participation , local plan
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 386–397