Kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez modelowanie i animacje 3D

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Iskierka, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia związane z wybranymi możliwościami wykorzystania programu 3ds Max w zakresie kształtowania wyobraźni przestrzennej. Zwrócono uwagę na korzyści związane z poznaniem zasad modelowania 3D, animacji, wprowadzaniem efektów specjalnych, systemów symulacji zjawisk fizycznych oraz tworzeniem projektów architektonicznych. Omówiono pojęcie wyobraźni jako procesu psychicznego umożliwiającego przetwarzanie wyobrażeń. Przeanalizowano możliwości tworzenia projektów 3D w wybranym środowisku.
The article discusses issues related to the selected possibilities of using 3ds Max to shape spatial imagination. Highlighted the benefits of the knowledge of the principles of 3D modeling, animation, introduction of special effects systems, simulation of physical phenomena and the creation of architectural projects. Discusses the concept of imagination as a mental process which allows processing of ideas. The ability to create 3D projects were analysed in the chosen environment.
Opis
Słowa kluczowe
modelowanie 3D , animacje , wyobraźnia przestrzenna , 3D modeling , animation , spatial imagination
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 197–202