Globalizacja, wzrost gospodarczy a relacje biedy i bogactwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Bocian, Andrzej F.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dokonujące się od ponad trzydziestu lat procesy globalizacyjne wywierają coraz większy wpływ na gospodarki narodowe poszczególnych krajów. Dynamika wzrostu produktu światowego była zawsze istotnie skorelowana ze wzrostem gospodarek narodowych przede wszystkim tych krajów, które były silne ekonomicznie. Tło artykułu stanowi prezentacja obserwowanych ostatnio stopniowych, ale już wyraźnie widocznych, zmian w strukturze tworzenia światowego PKB, ze szczególnym uwzględnieniem roli państw BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) w perspektywie najbliższego pięciolecia. Obok pytania o udział poszczególnych krajów w generowaniu wzrostu gospodarki światowej rodzi się coraz częściej pytanie o partycypację w korzyściach płynących ze wzrostu globalnego oraz apele o wtórną redystrybucję profitów uzyskiwanych tylko przez niektóre kraje. Wskaźnik PKB na mieszkańca obrazuje prawdę o rzeczywistym bogactwie narodów – ilustruje drastyczne różnice w jakości życia między poszczególnymi krajami i regionami na świecie. Dzięki danym za okres minionego tysiąclecia można było wskazać moment, w którym nastąpił podział na regiony biedy i strefy bogactwa. Szokują dane o udziale liczby ludzi na świecie żyjących za mniej niż 1 dol. dziennie i ich kumulacja w niektórych regionach. Fakty te tworzą poważne zagrożenie nie tylko dla ekonomicznej równowagi globalnej, ale też dla bezpieczeństwa narodów.
For over 30 years now globalization has been exercising a great impact on national economies. Global growth dynamics has always been closely related to growth in countries considered economically strong. This paper is set against the background of gradual, yet clearly noticeable changes in the global GDP breakdown with special emphasis put on the role the BRICs (Brazil, Russia, India and China) will play during the next five years. The issue of each country’s participation in generating the global growth is coupled with an issue regarding participation in profits of global growth as well as calls of reverse redistribution of profits earned only by several countries. The GDP per citizen reveals the truth about actual wealth of different nations as it outlines drastic differences in the quality of living among countries and regions of the world. Upon analyzing data for the past millennium it has been easy to draw a breaking line between wealth and poverty. Data regarding the population living below the poverty line (% living on <US$1 per day) and its accumulation in certain regions of the world is positively shocking. Those circumstances pose a viable threat not only to global economic balance but also to safety of nations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 71-90