Edukacja jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego (studium przypadku gminy)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mający miejsce rozwój technik informacyjnych oraz zmienność otoczenia wymuszają na organizacjach, aby tworzyły systemy informacyjno-komunikacyjne. Infrastruktura ICT taka jak proste sieci komputerowe i dostęp do Internetu stają się artykułem codziennego użytku dla większości organizacji. Celem artykułu było wskazanie znaczenia edukacji dotyczącej wykorzystania systemów ICT w dzisiejszej gospodarce, jak również wskazanie, w których obszarach należy podejmować działania na rzecz edukacji. Badania przeprowadzono w gminie Zabierzów i dały one odpowiedź na pytanie, czy w badanej gminie jest świadomość występowania IT, czy są tworzone systemy ICT, jak również, czy realizowany jest cel kierunkowy strategii państwa dotyczący informatyzacji i tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Do badań wykorzystano kwestionariusz oraz wywiad. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowane zostały wnioski oraz rekomendacje dla analizowanej gminy.
The development taking place of information technologies and the changeability are forcing environments organizations to create systems of information&communications. ICT infrastructure so as straight lines computer networks and the access to the Internet are becoming everyday articles for the majority of the organization. Indicating the importance of education of ICT concerning using systems in the today's economy was a purpose of the article, as well as the reading, which areas one should take the action in favour of the education in. They conducted research in the commune Zabierzów and they gave the answer to a question whether there is an awareness of IT appearing in the explored commune, whether there are created ICT systems, as well as whether the guiding aim of the strategy of the state concerning the computerization and creating the information society is being accomplished. A questionnaire and an interview were used for examinations. Based on conducted examinations conclusions and recommendations were formulated for the analysed commune.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 49–60