Zmiany wydatków konsumpcyjnych rolniczych gospodarstw domowych w latach 1993–2013

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Grzywińska-Rąpca, Małgorzata
Grzybowska-Brzezińska, Mariola
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W gospodarstwach rolników dostarczających środki dla domowników, realizowany jest dochód w ramach różnych czynności produkcyjnych gospodarstw domowych, których głównym źródłem utrzymania jest praca w gospodarstwie rolnym. Źródłem utrzymania mogą być również środki finansowe z innych źródeł, takich jak podejmowanie zatrudnienia poza własnym gospodarstwem. Niezależnie od typu gospodarstwa domowego kwota dochodu uzyskanego przez gospodarstwo domowe jest głównym czynnikiem wpływającym, na jakość życia oraz stopień zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych swoich członków. Gospodarstwa domowe, których głównym źródłem utrzymania jest praca w rolnictwie to grupa konsumentów o ogromnym potencjale. Zmiany, jakie zaszły w rolnictwie w analizowanym okresie związanym ze zmianą kierunku, specjalizacji i intensyfikacji produkcji przyczyniły się do wzrostu dochodów. Analizując strukturę dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w latach 1993–2013, możemy zauważyć, że wraz ze wzrostem dochodów do dyspozycji udział wydatków na podstawowe dobra konsumpcyjne (takie jak żywność, ubrania, mieszkania) maleje w całkowitych wydatkach. Zaobserwowano w tym samym czasie zwiększenie odsetka wydatków na rekreację i kulturę oraz hoteli i restauracji, a także wydatków na zdrowie. W roku 2013, który był określany jako rok spowolnienia gospodarczego, w rolniczych gospodarstwach domowych wstąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami tych gospodarstw wynosząca 47,3%.
In households of farmers providing funds for the household, the income is realized in the various production activities of households whose main source of income is to work on a farm. Source of income can also be funding from other sources, such as taking jobs outside outside their own farm. Regardless of the type of household the amount of income earned by the household is the main factor affecting the quality of life and degree of satisfaction of consumer needs of its members. Households whose main source of income is to work in agriculture is a group of consumers with huge potential. Changes that have occurred in agriculture in the reporting period related to the change in the direction of specialization and intensification of production contributed to the revenue growth. The income situation of socio-economic groups after the accession to the EU strongly affected by the surcharge. Analyzing the structure of income and expenditure of households of farmers in the years 1993–2013, we can see that with the increase in disposable income share of expenditure on basic consumer goods (such as food, clothing, shelter) decreases in the total expenditure. Observed at the same time, increasing the proportion of expenditure on recreation and culture and hotels and restaurants, as well as spending on health. In 2013, which was defined as a year of economic slowdown in agricultural household income went up excess expenditure of these households amounting to 47,3%.
Opis
Słowa kluczowe
gospodarstwo domowe , konsument , dochody , wydatki , funkcja konsumpcji , household , consumer , expenditure , consumption function
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 50-59